ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ Origin Ready To Move ออริจิ้นแจกใหญ่ ร่วมลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ Origin Ready To Move ออริจิ้นแจกใหญ่ ร่วมลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ Origin Ready To Move ออริจิ้นแจกใหญ่ ร่วมลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี แคมเปญ Origin Ready To Move ออริจิ้นแจกใหญ่ ร่วมลุ้นรางวัลมูลค่ากว่า 1.8 ล้านบาท

ผู้โชคดี จำนวน 46 รางวัล

 

รางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Collora Cross Hybrid Premium จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,089,000 บาท

คุณสุพรรษา แสงลี 092-459-xxxx

 

รางวัลที่ 2 รถยนต์ Toyota New Yaris Entry จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 549,000 บาท

คุณมนัชฌา รักษมาตา 064-991-xxxx

 

รางวัลที่ 3 โทรศัพท์ iphone 12 Pro Max 128 GB  จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 36,400 บาท รวมมูลค่า 72,800 บาท

 1. คุณพันธานนท์ อัครฉัตร์พรกุล 096-532-xxxx
 2. คุณภรัณยู วงษ์บุบผา 081-402-xxxx

 

รางวัลที่ 4 ipad mini จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 13,900 บาท รวมมูลค่า 27,800 บาท

 1. คุณทวีศักดิ์ วงศ์ยืน 085-359-xxxx
 2. คุณรชฏ บุญสิน 086-968-xxxx

 

รางวัลที่ 5 Apple Watch Series 6 จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 13,400 บาท รวมมูลค่า 40,200 บาท

 1. คุณ Li Zhou (86)1391-2981-xxx
 2. คุณณัฐนิชา อ้นกระทอง 099-079-xxxx
 3. คุณนัฐพล แก้วใส 095-776-xxxx

 

รางวัลที่ 6 Gift Voucher Primo Decor จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 50,000 บาท

 1. คุณดุษรัตน์ เจริญวิวัฒน์ชัย 081-362-xxxx
 2. คุณอารีย์ กุหลาบวรรณ 089-821-xxxx
 3. คุณทิภาพัน วีระวุฒิพงศ์ 089-668-xxxx
 4. คุณบุณฑริกา ชื่นศิวา 063-196-xxxx
 5. คุณภูวดล คันธศักดิ์ศิริ 081-319-xxxx

 

รางวัลที่ 7 Gift Voucher ที่พักโรงแรม สเตย์บริดจ์ สวีท แบงค็อก ทองหล่อ จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 2,300 บาท รวมมูลค่า 16,100 บาท

 1. คุณจตุพร สุขมาก 081-376-xxxx
 2. คุณวิธิปัสส์ ปิยพัชรกุลวุฒิ 086-371-xxxx
 3. คุณ Li Yang +86 1581 0746 xxx
 4. คุณภัทร์ภัสสร ชนกนันท์ธัญสิริ 085-598-xxxx
 5. คุณประภาส ช่วนเล่งอิ๊ด 088-562-xxxx
 6. คุณธารทิพย์ ปิดสายะ 080-198-xxxx
 7. คุณสุรชัย ธำรงกิจจา 096-751-xxxx

 

Gift Voucher ที่พักโรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ แอนด์ สวีท ศรีราชา แหลมฉบัง จำนวน 7 รางวัล รางวัลละ 2,500 บาท รวมมูลค่า 17,500 บาท

 1. คุณนนทวรรณ สิทธิกรโสมนัส 091-882-xxxx
 2. คุณวรศักดิ์ เจริญสุข 089-765-xxxx
 3. คุณปฐมพร มากวัฒนสุข 090-097-xxxx
 4. คุณวรรณิภา เจริญรัตน์ 098-461-xxxx
 5. คุณธนภรณ์ กัญญา 088-095-xxxx
 6. คุณ Lai Fun Wong 852-916-6xxxx
 7. คุณปภพ วงศ์เบี้ยสัจจ์ 093-134-xxxx

 

รางวัลที่ 8 Gift Voucher นู๋เมด จำนวน 18 รางวัล รางวัลละ 550 บาท รวมมูลค่า 9,900  บาท

 1. คุณพัชรินทร์ จินดาวุฒิพันธ์ 095-536-xxxx
 2. คุณพิลาสลักษณ์ ภู่ 096-904-xxxx
 3. คุณสิขเรศ ล้านแปง 062-664-xxxx
 4. คุณชินโชติ ชัยรัตน์ 093-138-xxxx
 5. คุณศิริพร คัมภีร์วิเชียร 081-141-xxxx
 6. คุณอรรถพล ณ บางช้าง 086-540-xxxx
 7. คุณธนัชย์ฤทธิ์ ประสิทธิไกร 080-782-xxxx
 8. คุณปิยมิตร สถาผล 095-708-xxxx
 9. คุณถาวร อรัญญพงษ์ไพศาล 089-654-xxxx
 10. คุณกาลัญญู สุภาใส 095-043-xxxx
 11. คุณนิรุตติ สุทธินนท์ 081-924-xxxx
 12. คุณเปรียววดี ราชโยธา 083-006-xxxx
 13. คุณสุภนัฐ ทฤฆชนม์ 083-013-xxxx
 14. คุณเกษมสันติ์ กลับกังวาล 091-718-xxxx
 15. คุณสุภารัตน์ ตรงดี 080-442-xxxx
 16. คุณจันทร์จิรา ต้วนตั้ว 088-649-xxxx
 17. คุณผุสดี สงลา 094-969-xxxx
 18. คุณวริศร วิทยาศัย 085-677-xxxx

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทั้งที่มีภูมิลำเนาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้เพื่อเป็นการยืนยันตัวตน และเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการรับรางวัล
 • กรณีห้องชุดเพื่อการพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)

1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

3 สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด (อช.2)

 • กรณีบ้านจัดสรร

1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาขน

2 สำเนาทะเบียนบ้าน

3 สำเนาโฉนดที่ดิน

ทั้งนี้ ผู้โชคดีจะต้องติดต่อเพื่อขอรับรางวัลด้วยตนเองในวันที่ วันพุธที่  30 มิถุนายน 2564 ในเวลาทำการ (09.00-18.00 น.)  โดยผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Collora Cross Hybrid Premium  และ รางวัลที่ 2  รถยนต์ Toyota New Yaris Entry และรางวัลอื่นๆ ให้มารับรางวัลที่ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หากเลยกำหนดถือว่าสละสิทธิ์

 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาท ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5 %  ของมูลค่ารางวัล
 • ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นนอกเหนือจากของรางวัลที่ได้รับ ลูกค้าผู้โชคดีจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลที่ 1 รถยนต์ Toyota Collora Cross Hybrid Premium และ รางวัลที่ 2 รถยนต์ Toyota New Yaris Entry จะเป็นผู้รับผิดชอบชำระค่าภาษี และค่าธรรมเนียมการโอน ตลอดจนดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่ได้รับด้วยตนเองจนเสร็จสิ้นกระบวนการทั้งหมด
 • ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด และไม่สามารถโอนสิทธิ์ในการรับรางวัลให้บุคคลอื่นได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์งดมอบรางวัลให้กับผู้โชคดีที่ทำผิดเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด ซึ่งการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด